Priėmimo į mokyklą sąlygos ir tvarka

         Mokiniai į Mokyklą priimami vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos patvirtinta Mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarka, esant galimybei (laisvos vietos klasėse) pagal tėvų ir vaikų pageidavimus (jei išsilavinimas, sveikata, dėstomos kalbos mokėjimas ir kt. atitinka Mokyklos sąlygas).

         Mokiniai į Mokyklos pirmą klasę priimami pateikus tėvams (ar globėjams) prašymą, gimimo liudijimą (nuorašą), pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą, pažymą apie sveikatą.

         Mokiniai į Mokyklos 2-10 klases priimami pateikus tėvų (ar globėjų) prašymą, dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą. Mokinio priėmimas į Mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus Atvykęs mokinys įrašomas į Mokyklos abėcėlinę knygą. Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi.

         Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės, sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus sutarties sąlygas.

         Mokiniui pereinant mokytis į kitą mokyklą, pažymėjimai išduodami vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas tvarka.Ugdymo proceso organizavimas

         Per mokslo metus skiriama 10 ugdymo proceso dienų pradinio ugdymo programos ugdymo planui ir 5 dienas pagrindinio ugdymo programos ugdymo planui įgyvendinti skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, vaizdinei, prevencinei veiklai.

          1-4, 5 klasių mokiniai mokosi 32 savaites.

          6-10 klasių mokiniai mokosi 34 savaites.


Mokiniams skiriamos atostogos 2016-2017 m.m.:

Rudens atostogos – 2016 m. spalio 31 – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) – 2016 m. gruodžio 27 d. – 2017 m. sausio 6 d.

Žiemos – 2017 m. vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) – 2017 m. balandžio 10  - 14 d.

1-5 klasių mokiniams skiriamos papildomos atostogos:

          2017 m. vasario 13 – 17 d. , kovo 13 17 d.

          2017 m. gegužės 2 d.


Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis - 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d.

II pusmetis - (1-5 kl.) - 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. gegužės 30 d.

                      (6-10 kl.) - 2017 m. sausio 23 d. - 2017 m. birželio 2 d.

Ugdymo proceso pabaiga:

1-5 klasių mokiniai – 2017 m. gegužės 30 d.

6-10 klasių mokiniai – 2017 m. birželio 2 d.


Elektroninis dienynas

Elektroninis dienynas tai - aktualūs duomenys laiku.

 

Pažymiai ir lankomumas

Galima naudoti ir tik lankomumo apskaitai

Mokiniui skirtos pastabos

Informaciniai pranešimai tėvams

Pamokų tvarkaraštis

Vykusių pamokų aprašymas

Namų darbų užduotys

 

Elektroninį dienyną rasite adresu www.tamo.ltSpecialiojo pedagogo ir psichologo patarimai

         

NAUDINGOS NUORODOS

Paskaita „Ribos, bausmės“
Paskaita „Vaiko skatinimas bendradarbiauti - pareigos ir atsakomybės“
Mokymosi sunkumų priežastys
Pažinkite savo vaiką
Intelekto tipai ir mokymosi būdai