Darbo užmokestis 2018 metams

Direktorius 0
Direktoriaus pavavaduotoja ugdymui 0
Mokytojas metod. 0
Vyresnysis mok. 0
Mokytojas 0
Neatestuotas mokyt. 0
Bibliotekos vedėja 0
Soc. pedagogas 0,5 et 0
Spec. pedagogas 0
Logopedas 0,5 et. 0
Operatorius 0
Vyr. buhalterė 0
Dir.pav.ūkio reikalams 0
Raštinės vedėja 0
Valytoja 0
Budėtojas 0
Rūbininkė 0
Kiemsargė 0
Remonto darbininkas 0
Vairuotojas 0
Elektrikas 0,5 et. 0