PATVIRTINTA

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos

direktoriaus2017 m. rugsėjo 8 d.

įsakymu Nr. V-169

 

 

BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI MOKINIAMS

 

1. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis mokyklos taisyklių, demokratinių gyvenimo normų, tausoti mokyklos ir visuomenės turtą. Vykdyti mokyklos tarybos nutarimus, administracijos, teisėtus pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus.

2. Kiekvienas mokyklos mokinys laikosi visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų:

2.1. kiekvienas mokyklos mokinys tolerantiškas, atsakingas, akademiškai sąžiningas, noriai bendraujantis ir bendradarbiaujantis tiek su mokiniais, tiek su mokytojais, aktyviai dalyvaujantis mokyklos veikloje ir savo pasiekimais garsinantis jos vardą;

2.2. mokinys, siekdamas patirti sėkmę, mokosi pagal savo gebėjimus ir poreikius, lanko mokytojų konsultacijas, be nepateisinamų priežasčių nepraleidžia pamokų;

2.3. mokinys sistemingai seka mokymosi rezultatus elektroniniame dienyne, laiku gauna informaciją apie mokymosi pasiekimus iš mokytojo;

2.4. kiekvienas mokinys iki rugsėjo 15 d. privalo pasitikrinti sveikatą ir pristatyti medicinos pažymą klasės vadovui;

2.5. mokinys į mokyklą ateina bent 5 min. anksčiau iki pirmosios pamokos pradžios. Prie nurodyto kabineto laukia nuskambėjus skambučiui. Išeiti iš pamokos nenuskambėjus skambučiui negalima. Mokinys išeina iš mokyklos pasibaigus visoms pamokoms, užsiėmimams. Išeiti iš pamokos jis gali tik gavęs mokytojo, klasės vadovo ar direktoriaus pavaduotojų ugdymui leidimą;

2.6. mokinys privalo būti pasiruošęs kiekvienai pamokai, užsiėmimui, turėti būtinas mokymosi priemones, neužsiimti pašaliniais darbais, savo elgesiu netrukdyti bendraklasiams. Pamokos metu valgyti, gerti, naudotis mobiliuoju telefonu draudžiama. Telefonas turi būti išjungtas. Jei mokinys nepaiso draudimų ir naudojasi telefonu, mokytojas turi teisę jį paimti ir grąžinti tik tėvams.

2.7. mokinys turi saugoti savo darbo vietą ir kitą mokyklos turtą: tausoti kabinetų inventorių, kompiuterinę įrangą, vadovėlius, knygas, atsakyti už švarą;

2.8. sportinė apranga ir avalynė dėvima tik per kūno kultūros pamokas, per technologijų pamokas - darbo apranga;

2.9. atšilus orams, draudžiama vilkėti rūbus, nedengiančius pečių, itin trumpus sijonus ar šortus, sportinę ar pliažo aprangą;

2.10. mokinys savo paltą, striukę palieka rūbinėje ar spintelėje. Mokytoja turi teisę mokinio su paltu, striuke neįleisti į pamoką;

2.11. už asmeninius mokinio daiktus (telefoną, skėtį, piniginę ir kt.), paliktus rūbinėje, persirengimo kambaryje ar savo spintelėje, mokykla neatsako;

2.12. pertraukų metu mokinys turi elgtis drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų situacijų, klausyti budinčių mokytojų nurodymų, reaguoti į pastabas. Kai kitiems mokiniams vyksta pamokos, mokiniai, turintys tuo metu laisvą pamoką, koridoriuje netriukšmauja;

2.13. valgykloje mokinys turi elgtis kultūringai: netriukšmauti, nesistumdyti eilėje, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų valgio, neperstatinėti valgyklos kėdžių, nepalikti nenuneštų indų;

2.14. mokinys aktyviai, pagal galimybes dalyvauja mokyklos organizuojamuose renginiuose, akcijose. Jis negali savavališkai pasitraukti iš renginio, ypač jei renginys vyksta pamokos metu, išskyrus atvejį, kai apie tai iš anksto informuoja savo dalyko mokytoją klasės vadovą ar renginio organizatorių;

2.15. mokinys, planuojantis išvykti ilgesniam laikui į varžybas, stovyklas ar pan., iš anksto klasės vadovui pateikia tėvų prašymą, su mokytojais suderina užduotis ir aptaria atsiskaitymo laiką;

2.16. mokiniams draudžiama mokyklos patalpose ir teritorijoje vartoti psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus, nepagarbiai elgtis su kitais mokyklos bendruomenės nariais, įžeidinėti kitos tautos, rasės, religijos atstovus. Pastebėjus netinkamai besielgiančius mokinius, nedelsiant apie tai informuoti klasės vadovą, socialinį pedagogą ar mokyklos vadovus;

2.17. dalyvauja tvarkant Mokyklą, jos aplinką bei Mokyklai priskirtas teritorijas.

 

II SKYRIUS

MOKINIŲ TEISĖS,  PAREIGOS

 

3. Mokiniai turi teisę:

3.1. nemokamai mokytis mokykloje, gauti informaciją apie vykdomas švietimo programas, ugdymo(si) formas, dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

3.2.  pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

3.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

3.4. gauti geros kokybės švietimą;

3.5. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, neformaliojo ugdymo būrelius;

3.6. į psichologinę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir ugdymosi pažangą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

3.7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;

3.8.  į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;

3.9. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

3.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

4. Mokinys privalo:

4.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Mokyklos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

4.2. lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

4.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

4.4. mokydamasis mokykloje, turėti mokinio pažymėjimą, jį saugoti ir nesudaryti galimybės pasinaudoti kitiems asmenims, praradus pažymėjimą skubiai jį paskelbti negaliojančiu;

4.5. pasiekus aukštų atitinkamos ugdymo/srities rezultatų, atstovauti savo mokyklai konkursuose, olimpiadose, varžybose;

4.6. informuoti tėvus (globėjus) apie mokykloje organizuojamą veiklą, tėvų susirinkimus;

4.7. tausoti mokyklos inventorių, vadovėlius, asmenines spinteles (sugadinus atlyginti visą jų vertę);

4.8. atskirų dalykų pamokoms (kūno kultūra, šokis, technologijos ir kt.) turėti nustatytą aprangą, apavą bei kitas mokymo(si) priemones;

4.9. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.

4.10 kasdien mokykloje (ar jai atstovaujant) dėvėti tvarkingą mokyklinę uniformą (išskyrus penktadienį);

4.11. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai;

4.12. jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo sąžiningai atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių.

4.13. išvykdamas mokytis į kitą mokyklą, mokinys privalo atsiskaityti su mokyklos biblioteka;

4.14. žinoti ir laikytis saugaus eismo, darbo saugos pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu bei priešgaisrinės saugos taisyklių.

 

III SKYRIUS

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

 

5. Fotografuoti, filmuoti, įrašinėti pamokos turinį į diktofoną be mokytojo leidimo.

6. Pertraukų metu bėgioti, stumdytis, žaisti judrius žaidimus, sėdėti ant palangių, triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, naudoti fizinę ir moralinę prievartą.

7. Rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus bei narkotines ar psichotropines medžiagas, turėti tabako gaminių, elektroninių cigarečių, savigynai skirtų priemonių ir jas platinti.

8. Vartoti energinius gėrimus mokykloje ir jos teritorijoje.

9. Į mokyklą neštis daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai bei daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu.

10. Į pamokas, užsiėmimus ateiti su striuke, paltu ar sportine apranga ir avalyne.

11.Naudoti fizinę ir moralinę prievartą.

12. Savavališkai pasišalinti iš pamokų, užsiėmimų.

13. Pamokų, užsiėmimų ir renginių metu naudotis mobiliais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais, būtina išjungti jų garsinius signalus. Mokiniui nesilaikant šios taisyklės, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus, kuriuos atsiimti gali į mokyklą atvykę mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai).

14. Be priežasties praleisti pamokas, į jas vėluoti.

15. Niokoti mokyklos turtą, inventorių, mokinio priemones, asmeninius kitų daiktus.

16. Vestis į mokyklą pašalinius asmenis.

17. Žiemos metu žaisti sniegu arti mokyklos pastato, mėtyti sniegą į langus, sienas, nešti sniegą į mokyklą.

 

 

IV SKYRIUS

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ

 

18. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos, individualiai (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos:

18.1. mokytojo, klasės vadovo žodinė pastaba ar pastaba elektroniniame dienyne;

18.2. netinkamam elgesiui kartojantis, mokytojas, klasės vadovas pildo Mokyklos drausmės pažeidimo aktą (drausmės pažeidimo aktas,  1 priedas);

18.3. klasės auklėtojo ar socialinio pedagogo prevencinis pokalbis su mokiniu ir drausminės poveikio priemonės skyrimas (elgesio fiksavimo lapo pildymas, sutarties su mokiniu pasirašymas numatant pasekmes ir kt.);

18.4. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;

18.4. direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda;

19. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.

20. Kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir/ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, mokiniui taikomos atitinkamos poveikio priemonės, vadovaujantis Aprašu „Dėl poveikio netinkamai besielgiantiems mokiniams“, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-293.

21. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams), nuolat ir sistemingai nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.

22. Pavėlavusiam į pamoką mokiniui pusę ir daugiau pamokos laiko mokytojas į dienyną įrašo ,,n“.

23. Mokiniui gavus drausminę nuobaudą, informuojami jo tėvai.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Mokiniai/mokytojai pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.

25. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.

26. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos stenduose.

 

______________________