Mokinių pareigos
 • mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;
 • sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
 • gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
 • stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius, laikytis žmonių bendravimo normų;
 • atsakingai ir sąžiningai dalyvauti Mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose.
Mokinių atsakomybė
 • nevykdantys savo pareigų, atsako pagal Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, mokymosi sutartį ir kitus teisės aktus.
Mokiniams draudžiama
 • nešiotis į mokyklą brangius daiktus, nereikalingus mokymuisi;
 • rėkauti, švilpauti, stumdytis, bėgioti pertraukų metu;
 • keiktis, vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius;
 • naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama;
 • mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti.
Nuobaudos
 • Mokinių nuobaudų rūšys: pastaba, įspėjimas, paskutinis įspėjimas.
 • Mokiniai nesilaikantys mokinio elgesio taisyklių ir praleidę be pateisinamos priežasties 40-50 pamokų per pusmetį, svarstomi mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
 • Mokiniai, kurie nereaguoja į pastabas ir įspėjimus, siūlomi svarstyti Biržų rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijoje.
Skatinimo priemonės
 • padėka;
 • pagyrimas mokyklos stende;
 • diplomai, prizai, dovanėlės;
 • nemokamos pažintinės ekskursijos.

       Mokinių taisyklės parengtos vadovaujantis Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.T-9 ir Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 2006 m. sausio 20 d. įsakymu Nr.V-29.