Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Kaštonų g. 13, LT-41155 Biržai; kodas 190546078) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms užimti.

          Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

          Reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį ar jam prilygintą išsilavinimą ir 2 metų darbo patirtį finansų administravimo ir finansų tarnybos darbo organizavimo srityse. Pageidautinas 1 metų darbo stažas biudžetinėje įstaigoje.

2. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office ir įstaigoje veikiančiomis apskaitos programomis: buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), darbo užmokesčio apskaitos programa „BONUS“ ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterijos padalinio (vyr. buhalterio) vykomas funkcijas.

4. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.

          Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) pagal pasirinktus CV.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą (CV).

          CV priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną): t. y. nuo 2017-07-19 iki 2017-08-01 el. paštu vytautas.stanulevicius@gmail.com .

          Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

          Pokalbis vyks 2017 m. rugpjūčio 2 d. 10 val. mokyklos direktoriaus kabinete. Mokyklos direktorius pasikalbėjęs su atrinktais pretendentais, išklausęs stebėtojo nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

          Išsamesnė informacija tel. +370 450 36 740.