Atgal

                                                                           PATVIRTINTA

                                                                           Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos direktoriaus

                                                                           2008 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V- 91

 

Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos

 

pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas

1.    Pažymėjimus   pagal   pateiktą   paraišką   iš   Biržų   rajono    savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus paima mokyklos direktorius.

2.             Gauti pažymėjimai saugomi mokyklos seife.

3.             Už dalykų įvertinimus pažymėjimuose atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

4.             Pažangumo suvestines pateikia klasių auklėtojai.

5.             Gautus dalykų   įvertinimus į mokinių duomenų   suveda raštinės   vedėja ir atspausdina juodraštinius pažymėjimus.

6.             Klasių auklėtojai patikrina, ar   teisingai suvesti duomenys.

7.             pažymėjimų spausdinimą blankuose atsakingas operatorius.

8.             Mokiniui įteikus pažymėjimą, jis pasirašo pažymėjimų apskaitos lape.

9.             Išrašyti ir neįteikti pažymėjimai   saugomi mokyklos seife.

10.     Pažymėjimų apskaita saugoma mokyklos seife (raktas pas direktorių).

11.     Sugadinti pažymėjimai grąžinami į švietimo skyrių.