Atgal

PATVIRTINTA
Biržų kaštonų pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-148
 

BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 

MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO

PREVENCIJOS TVARKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Moksleivių lankomumo tvarkos aprašas mokykloje nustato atsakingus už lankomumą asmenis ir jų funkcijas, veiklos koordinavimą.

2. Lankomumo prevencijos tikslas – sukurti sistemą, kuri operatyviai spręstų pamokų nelankymo problemas.

3. Šiame lankomumo tvarkos apraše nustatoma mokinių, klasės auklėtojų, dalykų mokytojų, socialinės pedagogės, administracijos, vaiko gerovės komisijos ir mokinių tėvų bendradarbiavimo tvarka, sprendžiant pamokų nelankymo klausimus mokykloje.

4. Vartojamos sąvokos:

4.1. nelankantys mokyklos mokiniai – tie, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko mokyklos;

4.2. epizodiškai lankantys mokiniai – tie, kurie praleidžia 50% pamokų per mėnesį;

4.3. vengiantys lankyti mokyklą mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 30% pamokų;

4.4. linkę praleidinėti pamokas mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau nei 20 pamokų.

4.5. Į vengiančių lankyti mokyklą ir linkusių praleidinėti pamokas grupę patenkantys moksleiviai priskiriami rizikos grupei, jiems reikalinga nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba.

 

 

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS

 

5. Dalyko mokytojai – atsakingi už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą dienyne.

6. Klasės auklėtojai -  atsakingi už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą apie jos rezultatus. Imasi atitinkamų priemonių spręsti auklėtinių pamokų lankomumo problemas, inicijuoja auklėtinių svarstymą vaiko gerovės komisijos posėdyje.

7. Socialinė pedagogė – palaikydama ryšius su mokyklos administracija ir kitomis institucijomis  aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių mokyklos mokinių tokio elgesio priežastis, individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima, palaiko ryšius su vaikų teisių apsaugos tarnyba.

8. Vaiko gerovės komisija – analizuoja klasių auklėtojų, socialinės pedagogės pateiktą informaciją, palaiko ryšius ir teikia siūlymus rajono vaiko gerovės komisijai bei kitoms institucijoms.

9. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – analizuoja klasių auklėtojų, socialinės pedagogės pateiktą informaciją, teikia siūlymus mokyklos tarybai, direktoriui, mokytojų tarybai, palaiko ryšius su savivaldybės vaiko gerovės komisija, švietimo skyriumi, vaikų teisių apsaugos tarnyba ir kitomis institucijomis, teikia duomenis Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinei sistemai.

10. Direktorius – vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, informaciją savivaldybės institucijoms, įspėja mokyklos nelankantį mokinį (direktoriaus įsakymu).

 

 

III. LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

 

11. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne.

12. Praleistos pamokos žymimas raide „n“,  vėlavimai į pamokas – raide „p“.

13. Mokinių tėvų (globėjų) pareigos ir atsakomybė:

13.1. mokinys praleidęs 1-3 d., klasės auklėtojui pristato raštišką tėvų pamokų praleidimo pateisinimą;

13.2. mokinys, praleidęs daugiau nei 3 dienas iš eilės, klasės auklėtojui pristato medicininę pažymą;

13.3. tėvai, norėdami, kad vaikas išeitų iš mokyklos anksčiau, informuoja apie tai klasės auklėtoją;

13.4. tėvai, iš anksto žinodami, kad jų vaikas negalės atvykti į mokyklą, informuoja klasės auklėtoją;

13.5. kai vaikui skiriamas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami kreipiasi į mokyklos direktorių pateikdami prašymą direktoriaus vardu ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją.

14. Klasės auklėtojų pareigos ir atsakomybė:

14.1. kasdien kontroliuoja mokinių lankomumą. Mokiniui neatvykus į mokyklą, tą pačią dieną informuoja mokinio tėvus, aiškinasi neatvykimo priežastis. Mokiniui neatvykus į mokyklą antrą dieną iš eilės, dar kartą bendrauja su tėvais (telefonu arba vyksta į namus). Jeigu mokinio nėra mokykloje ir trečią dieną, apie tai informuoja socialinę pedagogę, nurodo, kokių veiksmų buvo imtasi;

14.2. bendradarbiauja su dalykų mokytojais ir mokyklos administracija dėl iškilusių pamokų nelankymo problemų;

14.3.  pasibaigus mėnesiui iki sekančio mėnesio 2 d. e-dienyne prie praleistų pamokų pažymi priežastį.

15. Socialinio pedagogo pareigos ir atsakomybės:

15.1. iš klasės auklėtojų gavus informaciją apie be priežasties praleistas pamokas aiškinasi to priežastis;

15.2. planuoja socialinės pagalbos teikimą vaikui;

15.3. teikia mokyklos Vaiko gerovės komisijai svarstyti mokinį, turintį lankomumo problemų.

16. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

16.1. kviečia į komisijos posėdį lankomumo problemų turintį mokinį su tėvais, analizuoja pamokų praleidimo priežastis, numato prevencines priemones;

16.2. teikia pasiūlymus mokyklos direktoriui dėl drausminių nuobaudų skyrimo mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas.

17. Už pamokų praleidinėjimą be priežasties mokyklos direktorius skiria mokiniui šias drausmines nuobaudas: pastabą, papeikimą, paskutinį papeikimą.

18. Klasės auklėtojas gerai lankančius mokinius pusmečio pabaigoje pagiria įrašu tėvams (el. dienyne).

19. Pusmečio ir metų pabaigoje geriausiai mokyklą lankę mokiniai (nepraleidę be priežasties nė vienos pamokos) fotografuojami. Jų nuotrauka ir pavardės skelbiamos mokyklos tinklapyje.

 

IV. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI

 

20. Praleistos pamokos pateisinamos:

20.1. praleistos dėl svarbios priežasties, kurias nurodo tėvai ar globėjai (ne ilgiau kaip 3 d.) ar gydytojai savo pažymoje;

20.2. kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ar mokyklos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas).

20.3. Dėl kitų priežasčių:

20.3.1. kai mokinys atstovauja mokyklai olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose. Šiais atvejais mokytojas, su kuriuo mokiniai išvyksta atstovauti mokyklą, parengia dokumentą. Sąrašas skelbiamas mokytojų kambaryje skelbimų lentoje dieną prieš išvykstant atstovauti mokyklai;

20.3.2. kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, 6–10 klasių mokiniai. Praleistos dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

21. Praleistos pamokos nepateisinamos:

21.1. savavališkai išėjus, tai yra pabėgus iš pamokos;

21.2. neturint pateisinamo dokumento.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Klasių auklėtojai supažindina mokinius ir jų tėvus su mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaita.

23. Mokyklos nelankymo prevencijos ir lankomumo apskaitą vykdo klasių auklėtojai, socialinis pedagogas, mokyklos administracija ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

22. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka skelbiama mokyklos internetiniame tinklapyje.